Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Quỳnh Khê

Quỳnh Phụ - Thái Bình
tbh-quynhphu-thcsquynhkhe@edu.viettel.vn